مطالب اصلی سایت

صفحه نخست

 

در باره شرکت کیان آزما کشت
به وب سایت رسمی شرکت کیان آزما کشت خوش آمدید.

  •      تولید کننده و فروشنده انحصاری محیط کشتهای آماده مصرف Bactojet
  •      تجهیز  آزمایشگاه‏های تشخیصی و تخصصی
  •      فروش مواد شیمیایی عمومی و تخصصی  آزمایشگاهی
  •      فروش انواع شیشه آلات آزمایشگاهی
  •      فروش انواع پلاستیک آلات آزمایشگاهی
  •      فروش انواع  لوازم مصرفی مراکز تشخیص طبی، درمانگاه ها و بیمارستانها
  •      فروش انواع سیستم‏های فیلتراسیون و کاغذ صافی
  •      خدمات پس از فروش

 

Merck

منشاً و ريشه فعاليتهاي شركت مرك آلمان Merck KGaA به قرن 17 ميلادي و به سال 1668 يعني زماني كه فردريش ياكوب مرك ، داروفروشي ازخطه شوينفورت مالكيت" Engle – Apoteke"  ( داروفروشي اٍنگٍل) كه ميراثي خانوادگي دردارمشتات را به عهده داشت بر می گردد. هم اكنون مرك 33000 كارمند د ر شركتهاي تابعه خود در 60 كشور دنيا دارد. گروهها توليدی مرك در  بخشهای مختلف بيش از 20000 محصول تخصصی درحيطه دارويی ، مواد شيميايی خاص و محصولات آزمايشگاهی را توليد مي كنند.


شرکت کیان آزما کشت با استفاده از مسیرهای مستقیم وارداتی و حذف هزینه های جانبی امکان تهیه تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع شیمیایی، داروسازی، رنگ سازی، بیوتکنولوژی و ... در مقیاس‏های صنعتی و آزمایشگاهی وثبت سفارش برای واردات را دارد.


برخی از محصولات شرکت مرک آلمان قابل ارائه توسط این مجموعه به شرح زیر می باشد.    
1.    ائوزین
2.    1بوتانول
3.    1پروپانول
4.    1-فنیل 2- تیوره
5.    1-کلرو 4 نیترو بنزن
6.    1Tocopherol
7.    1آمینو 2 نفتول 4سولفونیک اسید
8.    1-آمینو2نفتل
9.    1برمو 4اتیل بنزن
10.    1-تیوگلیسرول
11.    1-فلورو-4-نیترو بنزن
12.    1متیل ایمیدازول
13.    1نفتالین استیک اسید
14.    1نفتیل استیک اسید
15.    1هپتان سولفونیک اسید
16.    1هگزن
17.    1و10فنانترولین
18.    1و1و1تری متیل پروپان
19.    1و2 دی متوکسی اتان
20.    1و2 نفتوکینون
21.    1و2 کلرور اتان
22.    1و2پروپیلن اکساید
23.    1و2فنیلن دی آمین
24.    1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید
25.    1و3 دی متیل باربیتوریک اسید
26.    1و4 دی اگزان
27.    1و4 دی اکسلان
28.    1و4دی برمو بوتان
29.    1و4دی هیدرو 4پیریدینون
30.    1و4دیتیوتریتول
31.    1و5 دی فنیل کاربازاید
32.    1و5 دی فنیل کارباید
33.    1و6 دی آمینو هگزان
34.    نفتیل دی آمین هیدروکلراید N1و  
35.    1-وینیلیمیدازول
36.    1کلروبوتان
37.    2اتوکسی اتانول
38.    2اتیل 1و3 هگزان دیول
39.    2IP
40.    2آمینوبنزایمیدازول
41.    2آمینوبنزوفنون
42.    2اتیل1هگزانول
43.    2برمو بنزآلدئید
44.    2-بوتانول
45.    2بوتیل کلراید
46.    2-پروپانول
47.    2پنتانول
48.    2- پنتانول
49.    2تیو باربیتوریک اسید
50.    2فرویل کلراید
51.    2متوکسی اتانول
52.    2-متیل 2-ایمیدازولین
53.    2متیل بوتان
54.    2مرکا پتو اتانول
55.    2نیترو بنزالدئید
56.    2-نیترو فنیل اکتیل اتر
57.    2نیترو فنیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید
58.    2هیدروکسی آنیلین
59.    2و2 بی پیریدین
60.    2و2 دی متیل پروپیونیل کلراید
61.    2و3و5 تترازولیوم کلراید
62.    2و3و5 تری فنیل تترازولیوم کلراید(TTC)
63.    2و4 دی نیترو فنیل هیدرازین
64.    2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید
65.    2و4دی نیترو آنیلین
66.    2و5دی متیل فنول
67.    2و6 دی کلرو فنل ایندوفنل
68.    2و6 دی کلروفنل ایندوفنل
69.    2و6دی نیترو آنیلین
70.    2و6دی کلرو متان
71.    2و7دی کلرو فلورسین
72.    2کلروبنزیل الکل
73.    3آمینوپیروزین 2کربوکسیک اسید
74.    3ایندول استات
75.    3یریدیل متانول
76.    3آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان
77.    3-آمینو پیرازین-2-کربوکسیلیک اسید
78.    ایندول 3 استیک اسید(IAA)

79.    3نیترو بنزالدهید
80.    3هگزاتیوسیانات سدیم
81.    3و4 دی متوکسی بنزوئیک اسید
82.    3و5 دی آمینو بنزوئیک اسید
83.    3و5 دی متیل بنزیل برو
84.    3و5 دی متیل بنزیل بروماید
85.    3و5 دی نیتروسالیسیلیک اسید
86.    4 آمینو دی فنیل آمین هیدروکلراید
87.    4متوکسی بنزوئیل کلراید
88.    4-2پیریدیل آزو رزورسینول
89.    4-4نیترو فنیل آزو رزورسینول
90.    4-4نیتروفنیل آزو 1 نفتول
91.    4آمینو آنتی پیرین
92.    4آمینو2هیدروکسی بنزوییک اسید
93.    4آمینو4متیل پیریدین
94.    4- استامید فنول
95.    4برمو آنیلین
96.    4برمو بنزآلدهید
97.    4برمو بنزوئیل کلراید
98.    4برمو بنزیل الکل
99.    4برمو بنزیل بروماید
100.    4برمو تیوفنل
101.    4برومو بنزن سولفونیل کلراید
102.    4ترت بوتیل فنل
103.    4سیانو بنزالدهید
104.    4متوکسی بنزیل آمین
105.    4متیل مورفولاین 4 اکساید
106.    4متیل هیدروکسی بنزوات
107.    4هیدروکسی دی فنیل
108.    4و4دی متوکسی بنزهیدرول
109.    5-سولفو سالیسیلیک اسید
110.    5سیانو ایندول
111.    5هیدروکسی ایندول
112.    5کلرو 2 نیترو آنیلین
113.    6-بنزیل آمینو پورین
114.    8هیدروکسی کینولین
115.    9-10 فنانترولین
116.    9و10 فنانتروکینون
1.    Ascorbate Oxidase
117.    BAP119    BF3محلول در آب
118.    Biotin121    Blue Dextran
119.    Catechol
120.    CDمرک
121.    Cholecalciferol
122.    Clavunilic acid
123.    CM Cephadex
124.    Coenzyme Q1
125.    CTAB
126.    D گالاکترونیک اسید
127.    DBU
128.    DCC
129.    DEAE Cellolose
130.    Dipyridyl
131.    Dithiotheritol
132.    DL-Dithiothreitol – BioUltra
133.    DMF
134.    ِDMP
135.    DTC
136.    DTNB
137.    DTT
138.    ٍٍَEA50
139.    FBS
140.    FCS
141.    Folin & Ciocalteus
142.    hpmc
143.    IBA
144.    IPTG
145.    K2HPO4
146.    KH2PO4
147.    L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
148.    Medium 199 - HEPES Modification
149.    Menadion
150.    MES155    mtt
151.    N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine
152.    N,N,N,N Tetramethyl p phenylenediamine
153.    N,N,N,N Tetramethyl-p-phenylendiamine dihydro
154.    N,N,N,N تترا متیل پارافیلین دی آمین هیدروکلراید
155.    n.nدی متیل آنیلین
156.    NADH
157.    NADPH
158.    Nامیل الکل
159.    OG6
160.    oil bath
161.    Paclobutrazol – PESTANAL
162.    PBS
163.    PIPES
164.    PLG
165.    PMA
166.    pmsf
167.    PMSG
168.    PVP
169.    Pyruvate Kinase from rabbit muscle
170.    Retinol
171.    Rnase
172.    RPMI
173.    STZ
174.    Theronine
175.    Tocopherol
176.    XTT sodium salt
177.    α-Cellulose – powder
178.    β-Nicotinamide adenine dinucleotide
179.    آب اکسیژنه
180.    آب برم
181.    آب مقطر
182.    آب مقطر دو بارتقطیر
183.    آب کروماتوگرافی
184.    آبسیزیک اسید

185.    آداپتور ترازو
186.    آدامنتان
187.    آدرنالین
188.    آرابینوز
189.    آرت 188050
190.    آرت 188051
191.    آرت 233676
192.    آرت 69833
193.    آرت 9057
194.    آرت 9138
195.    آرت 9406
196.    آرت 9407
197.    آرت 9408
198.    آرژنین
199.    آرسنات هیدروژن سدیم
200.    3آرسنازو
201.    آرسنیک تری اکساید
202.    آزو کازئین
203.    آزوبنزن
204.    آزوتری متیل سیلان
205.    آزومتین
206.    آزومتین H
207.    آزوکسی بنزول
208.    آسه نفتین کوئینون
209.    آگارز
210.    آلبومین
211.    آلبومین سرم گاوی BSA
212.    آلبومین گاوی
213.    آلژنیک اسید
214.    آلژینیک اسید سدیم سالت
215.    آلفا آلفا دی پیریدیل
216.    آلفا آمیلاز
217.    آلفا سلولز
218.    آلفا نفتول
219.    آلفا نفتول%5
220.    آلفا نفتیل آمین
221.    آلفا نفتیل اسید فسفات سالت سدیم
222.    آلن دو پتاس
223.    آلومینون
224.    آلومینیوم اکساید
225.    آلومینیوم کاربید
226.    آلومینیوم کلراید
227.    آلوکسان
228.    آلیاژ دواردا
229.    آلیزارین رد
230.    آلیل الکل
231.    آلیل کلراید
232.    آمفولیت
233.    آمونیاک
234.    آمونیاک پودر
235.    آمونیم آیرون  II
236.    آمونیم استات
237.    آمونیم تیو سولفات
238.    آمونیم دی هیدرژن فسفات
239.    آمونیم سولفات آهن II
240.    آمونیم متاوانادات
241.    آمونیم وانادات
242.    آمونیم کربنات
243.    آمونیوم آیرون III سیترات
244.    آمونیوم اگزالات
245.    آمونیوم بی فلوراید
246.    آمونیوم پروکسی دی سولفات
247.    آمونیوم دی هیدروژن فسفات
248.    آمونیوم سریم سولفات
249.    آمونیوم سولفات آهن III
250.    آمونیوم سولفوسیانور
251.    آمونیوم سولفید
252.    آمونیوم فروسولفات
253.    آمونیوم فریک سیترات
254.    آمونیوم فلوراید
255.    آمونیوم متا وانادات
256.    آمونیوم مونو وانادات
257.    آمونیوم نیترات
258.    آمونیوم هپتا مولیبدات
259.    آمونیوم هیدروژن فلوراید
260.    آمونیوم وانادات
261.    آمونیوم کلراید
262.    آمیدوبلک
263.    آمینو 2و3 دی متیل 1 فنیل 3 پرازولین 5
264.    آمینو آنتی پیرین
265.    آناروتست (اندیکاتور بی هوازی
266.    آنتراسین
267.    آنترون
268.    آنتی بیوتیک پلی میکسین
269.    آنتی بیوتیک پنی سیلین + استرپتومایسین
270.    آنتی بیوتیک وانکومایسین
271.    آنتی بیوتیک کلستین
272.    آنتی ژن راپید رایت
273.    آنتی ژنهای گروه خونی
274.    آنتی سرم A
275.    آنتی سرمهای سالمونلا
276.    آنتی فوم
277.    آنتی هیومن گلوبین
278.    289    آنتیموان
279.    آنزیم آمیلاز
280.    آنزیم اوره آز
281.    آنزیم پروکسیداز
282.    آنزیم پکتیناز
283.    آنزیم لیپاز
284.    آنزیم ماساراز پکتیناز
285.    آنزیم کاتالاز
286.    آنزیم کتیناز
287.    آنیزول
288.    آنیلین
289.    آنیلین بلو
290.    آنیلین هیدروکلراید
291.    آهن
292.    آهک
293.    آکریلامید
294.    آْکریلیک اسید
295.    ئی سی متر
296.    اوریک  اسید
297.    ائوزین G
298.    ائوزین متیلن بلو
299.    اپلیکاتور پلاستیکی
300.    اتانول
301.    اتر
302.    اتوفن
303.    اتوکسی اتانول
304.    اتیدیوم
305.    اتیدیوم بروماید
306.    اتیل آمین
307.    اتیل استات
308.    اتیل استواستات
309.    اتیل اکریلات
310.    اتیل ایزوسیانات
311.    اتیل برمو پیروات
312.    اتیل بروماید
313.    اتیل بنزوات
314.    اتیل دی آمین تترا استات سدیم
315.    اتیل سلولز
316.    اتیل سیانا استات
317.    اتیل متیل کنون
318.    اتیلن دی آمین
319.    اتیلن گلایکول
320.    EDTA
321.    EDTA 4 سدیم
322.    EDTA  پتاسیم
323.    EDTA آهن دار
324.    ادی پیک اسید
325.    ارتو نیتروبنزن
326.    ارتوتولوئیدین GR
327.    ارتوزایلن
328.    ارتونیترو آنیلین
329.    ارتوکلروفنل
330.    اریتروزین بی مرک
331.    اریوکروم بلاک T
332.    اریوکروم سیانین R
333.    ازوکس بنزول
334.    اسپارتیک اسید
335.    اسپرمیدین
336.    اسپرمین
337.    استئارات منیزیم
338.    استئاریل الکل
339.    استئاریک اسید
340.    استات آمونیوم
341.    استات پالادیم
342.    استات پتاسیم
343.    استات جیوه II
344.    استات روی
345.    استات سدیم
346.    استات سرب
347.    استات سلولز
348.    استات مس
349.    استات منگنز
350.    استات منیزیم
351.    استات نیکل
352.    استات کادمیم
353.    استات کبالت
354.    استاریل متاکریلات
355.    استالدئید
356.    استامید
357.    استاندارد  پتاسیم
358.    استاندارد آرسنیک
359.    استاندارد آلبومین
360.    استاندارد آلومینیم
361.    استاندارد آمونیوم
362.    استاندارد آنتیموان
363.    استاندارد آهن
364.    استاندارد باریم
365.    استاندارد بریلیوم
366.    استاندارد بور
367.    استاندارد بیسموت
368.    استاندارد جیوه
369.    استاندارد روی
370.    استاندارد سدیم
371.    استاندارد سدیم-پتاسیم-لیتیم
372.    استاندارد سرب
373.    استاندارد سلنیوم
374.    استاندارد سولفات
375.    استاندارد سیلیس
376.    استاندارد فسفات
377.    استاندارد قلع
378.    استاندارد لیتیم
379.    استاندارد مس
380.    استاندارد منگنز
381.    استاندارد مولیبدن
382.    استاندارد نقره
383.    استاندارد نمک 0/1 نرمال
384.    استاندارد نیتریت
385.    استاندارد نیکل
386.    استاندارد وانادیوم
387.    استاندارد کادمیوم
388.    استاندارد کبالت
389.    استاندارد کروم
390.    استاندارد کلسیم
391.    استانیلید
392.    استایرن
393.    استرانسیوم هیدروکساید
394.    استرپتومایسین زیگما
395.    استن
396.    استو نیتریل
397.    استو کارمن
398.    استوفنون
399.    استیل استن
400.    استیل سالیسیلیک اسید
401.    استیل کلراید
402.    استیل کولین کلراید
403.    استیک اسید
404.    اسمیک اسید
405.    اسکوربیک اسید
406.    اسکولین
407.    اسکیم میلک
408.    اسید آمینه آلانین
409.    اسید آمینه پرولین
410.    اسید آمینه تیروزین
411.    اسید آمینه سرین
412.    اسید کرومیک
413.    افزودنی سولفیت سیکلون سرین آگار
414.    افلاتوکسین B1

415.    افلاتوکسین B2

416.    اگ یولک بدون تلوریت
417.    اگ یولک تلوریت دار
418.    اگزالات پتاسیم
419.    اگزالیل کلراید
420.    اگزالیک اسید
421.    ال آرابینوز
422.    ال آرژنین
423.    ال آسپارتیک اسید
424.    ال اورنتین
425.    ال ایزولوسین
426.    ال پرولین
427.    ال سیستیین
428.    ال فنیل آلاتین
429.    ال گلوتامین
430.    ال گلوتامیک اسید
431.    ال لایزین منوهیدروکلراید
432.    ال متیونین
433.    ال هیدروکسی پرولین
434.    ال هیستیدین
435.    ال کارنیتین
436.    المنت
437.    الیزارین رد
438.    ان آمیل الکل - n-Amyl alcoho

439.    ان اتیل مالیمید
440.    ان استیل ال سیستین
441.    ان بوتانل
442.    ان بوتیل بروماید
443.    ان بوتیل کلراید
444.    ان پروپانل
445.    ان پروپیل الکل
446.    ان پنتان
447.    ان پنتانول
448.    ان دکان
449.    ان ستیل ان و ان وان تری متیل آمونیوم بروماید
450.    ان متیل آنیلین
451.    ان متیل فرمامید
452.    ان نیترو ال آرژنین متیل استر
453.    ان هپتان
454.    ان هگزان
455.    ان و ان دی فنیل آنیلین
456.    ان و ان دی متیل فرمامید
457.    ان و ان متیلن بیس آکریلامید
458.    ان وان دی سیکلو هگزیل کارباماید
459.    انیدرید استیک
460.    انیدرید فتالئیک
461.    انیدرید مالئیک
462.    انیدرید کرومیک
463.    او تولوئیدن
464.    او کروزول
465.    اوانز بلو زیگما
466.    اوراتان
467.    اوراسیل
468.    اورامین
469.    اورتو تولوئیدن
470.    اورتوفسفریک اسید
471.    اورتوفنیلن دیامین
472.    اورسینول
473.    اوره
474.    اوره آز
475.    اولئیک اسید
476.    اکتا هیدروپیری آمیدو آزپین
477.    اکتات روی
478.    اتانول
479.    اکریل آمید
480.    اکریلو نیتریل
481.    اکریلیک اسید
482.    اکسی تترا سایکلین
483.    اکسید آرسنیک
484.    اکسید آنتیموان
485.    اکسید آهن 2
486.    اکسید آهن III
487.    اکسید اسکاندیوم
488.    اکسید بیسموت
489.    اکسید پتاسیم
490.    اکسید تانتالیوم
491.    اکسید جیوه
492.    اکسید روی
493.    اکسید زیرکونیوم
494.    اکسید سدیم
495.    اکسید سرب
496.    اکسید سریوم
497.    اکسید سیلیسیوم
498.    اکسید فسفر
499.    اکسید قلع
500.    اکسید لانتانیوم
501.    اکسید لیتیم
502.    اکسید مس I
503.    اکسید مس II
504.    اکسید منگنز
505.    اکسید منیزیم
506.    اکسید نیکل 2
507.    اکسید وانادیوم
508.    اکسید کادمیوم
509.    اکسید کبالت
510.    اکسید کروم 3
511.    اکسید کروم 6
512.    اکسید کلسیم
513.    اکسید یتریوم
514.    اکسیدازN 4
515.    اکسین
516.    اکومیلک
517.    ای تی سی
518.    ایتریوم
519.    ایزو آمیل الکل

520.    ایزو اکتان
521.    ایزو بوتانل
522.    ایزو پرنالین
523.    ایزو پروپانول
524.    ایزو پروپیل الکل
525.    ایزوکوئینولین
526.    ایساتین
527.    ایمیدازول
528.    ایندن
529.    ایندو فنل بلو
530.    ایندول 3 استیك اسید
531.    ایندول 3 بوتریک اسید پتاسیم سالت
532.    ایندول 3 بوتیریک اسید
533.    باریل
534.    باریم
535.    باریم اکساید
536.    باریم پروکساید
537.    باریم دی فنیل آمین سولفونات
538.    باریم هیدروکساید
539.    باریم کلراید
540.    بازدارنده تریپسین
541.    باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت
542.    بافر 10
543.    بافر 10 (تیترازول)
544.    بافر 11(تیترازول)
545.    (تیترازول) بافر 12
546.    بافر 2 (تیترازول)
547.    بافر 4
548.    بافر 4 (تیترازول)
549.    ( بافر 6 (تیترازول
550.    بافر 7
551.    بافر 7 (تیترازول)
552.    بافر 8 (تیترازول)
553.    بافر 9
554.    بافر 9 (تیترازول)
555.    بافر آمونیاکی
556.    بافر5
557.    بای فنیل
558.    بایل بوین
559.    بتا سیکلو دکسترین
560.    بتا گلوکوزیداز
561.    بتا نیکوتین آمین آدناین
562.    بتائین
563.    بتانفتول
564.    بتاکاراتن
565.    بر م بنرن
566.    براقی مس اسیدی
567.    براقی نیکل
568.    برای یک لیترRPMI
569.    برلیان بلو
570.    برلیان گرین
571.    برلیان کوروزول بلو
572.    برم
573.    برمو بنزن
574.    برمو تری فلوراید متانول
575.    برمو سیکلو هگزان
576.    برمو فنل بلو
577.    برومو تیمول بلو
578.    برومو فنل بلو
579.    برومو کروزول پورپول
580.    برومو کروزول گرین
581.    برومید جیوه II
582.    برومید ید
583.    بنزوئیل پروکساید
584.    بنزوئیل کلراید
585.    بنزوئین
586.    بنزوئیک اسید
587.    بنزوات آمونیوم
588.    بنزوات سدیم
589.    بنزوفنون
590.    بنزول سولفونیل کلراید
591.    بنزونیتریل
592.    بنزیدین
593.    بنزیل آدنین
594.    بنزیل آمین
595.    بنزیل آمینو پورین
596.    بنزیل استو استات - Benzyl acetoacetate

597.    بنزیل الکل
598.    بنزیل بروماید
599.    بنزیل کلراید
600.    بوتیریک اسید
601.    بوتیل آلدئید
602.    بوتیل آمین
603.    بوتیل استات
604.    بوتیل الکل
605.    بوتیل اکریلات
606.    بوتیل بنزوات
607.    بوتیل بوتیرات
608.    بوتیل هیدروکسی آنیزول
609.    بوین آلبومین
610.    بوین سرم آلبومین
611.    بی فنیل
612.    بی کربنات آمونیم
613.    بی کربنات سدیم
614.    بی کرومات سدیم
615.    بیس الکل آمید
616.    بیس اکریل آمید
617.    بیس فنل  Aگلیسرولات دی متا کریلات
618.    بیسمارک قهوه ای
619.    بیسمارک قهوه ای(وزووین)
620.    بیسموتات سدیم
621.    پ هاش متر پرتابل
622.    پ هاش متر رومیزی
623.    پارا آمینو بنزوئیک اسید
624.    پارا برموبنزیل کلراید
625.    پارا بنزو کینون
626.    پارا تولوئن سولفونیل کلراید
627.    پارا تولوئیدن کلرو هیدرات
628.    پارا دی متیل آمینو پیریدین
629.    پارا رز آنیلین
630.    پارا روزالینین
631.    پارا فیلم
632.    پارا متیل آمینو بنزآلدهید
633.    پارا متیل بنزالدهید
634.    پارا نیترو آنیلین
635.    پارا نیترو فنل
636.    پارا نیتروفنیل آزورزورسینول
637.    پارابرموفنیل ایزوسیانات
638.    پارابروموآنیلین
639.    پاراتولوئن سولفونیک اسید
640.    پارادی متیل آمینو بنز آلدئید (کوایکس )
641.    پارازایلن
642.    پارافین جامد
643.    پارافین مایع
644.    پارانیترو فنل
645.    پارانیتروبنزآلدئید
646.    پارانیتروفنل بتادی گلوکوزید
647.    پارانیتروفنول فسفات سدیم سالت
648.    پانسوs
649.    پانکراتین
650.    پتاس
651.    پتاسیم
652.    پتاسیم آنتیموان
653.    پتاسیم آنتیمونی تارتارات
654.    پتاسیم برومات
655.    پتاسیم بروماید
656.    پتاسیم بور هیدرید
657.    پتاسیم بی سولفات
658.    پتاسیم بی سولفیت
659.    پتاسیم بی کربنات
660.    پتاسیم بی کرومات   
661.    پتاسیم پرسولفات
662.    پتاسیم پریدات
663.    پتاسیم پیرو فسفات
664.    پتاسیم دی اگزالات
665.    پتاسیم دی هیدروژن فسفات
666.    پتاسیم دی کرومات  
667.    پتاسیم دی کرومات
668.    پتاسیم سیانید
669.    پتاسیم سیترات
670.    پتاسیم سیترات ریدل
671.    پتاسیم فسفات
672.    پتاسیم فلوراید  
673.    پتاسیم نیتریت
674.    پتاسیم هگزا سیانو فرات 2 تری هیدرات
675.    پتاسیم هگزا سیانوفرات III
676.    پتاسیم هیدرژن فتالئات
677.    پتاسیم هیدرژن فسفات
678.    پتاسیم هیدروژن تارتارات
679.    پتاسیم هیدروژن فتالات
680.    پتاسیم هیدروژن کربنات
681.    پتاسیم کرومات
682.    پتاسیم کلرات
683.    پتاسیم کلراید
684.    پتاسیم یدات    

685.    پتاسیم یداید

686.    پترولیوم
687.    پترولیوم اتر
688.    پترولیوم بنزن
689.    پر اکسید بنزن
690.    پر اکسید سدیم  
691.    پر سولفات سدیم
692.    پر کلریک اسید
693.    پراکسید باریم  
694.    پرپیونیک اسید
695.    پرسولفات آمونیم
696.    پرل
697.    پرمنگنات پتاس
698.    پروپیل پارابن
699.    پروپیل گالات
700.    پروپیلن گلایکول
701.    پروپیونیک اسید
702.    پروتئن ادر
703.    پروتئین زئین
704.    پروتئیناز K
705.    پرولین خالص
706.    پرکلرات منیزیم
707.    پرکلریک اسید
708.    پریدات سدیم
709.    پریدیک اسید
710.    پلاتین کربن اکتیو
711.    پلاریمتر دیجیتال
712.    پلاسمای خرگوش با ماده ضد انعقاد
713.    پلاسمای سیتراته خرگوش
714.    پلی اتیلن
715.    پلی اتیلن گلایکول
716.    پلی اتیلن گلایکول 4000
717.    پلی اتیلن گلایکول 600
718.    پلی اتیلن گلایکول 6000
719.    پلی اتیلن گلایکول 8000
720.    پلی اتیلن گلیکول 6000
721.    پلی الکل آمید
722.    پلی اکریل آمید زیگما
723.    پلی دی لایزین
724.    پلی گالاکترونیک اسید
725.    پلی میکسین
726.    پلی ونیل آمین
727.    پلی ونیل استات
728.    پلی ونیل الکل
729.    پلی ونیل الکل 72000
730.    پلی ونیل پلی پیرولیدون
731.    پلی ونیل کلراید
732.    پلی وینیل پیرولیدون اپلیکم
733.    پنتا کلرید آنتیموان
734.    پنتان
735.    پنس
736.    پنس بشرگیر
737.    پنس لوله گیر
738.    پنس کوره متوسط
739.    پنی سیلین استرپتومایسین
740.    پنیسیلین
741.    پوار پیپت 1
742.    پوترسین
743.    پودر آلومینیوم
744.    پودر آهن
745.    پودر تالک
746.    پودر روی
747.    پودر رینگر
748.    پودر سرب
749.    پودر سلنیوم
750.    پودر طلا
751.    پودر قلع
752.    پودر مس
753.    پودر منگنز
754.    پودر منیزیم
755.    پودر نقره
756.    پورپالد
757.    پکتین
758.    پی کرزول
759.    پیرو سولفات پتاسیم
760.    پیروفسفات سدیم
761.    پیروگالول
762.    پیرول
763.    پیریدوکسین
764.    پیریدین
765.    پیریدین2و6دی کربکسیلیک اسید   
766.    پیلوکارپینی نیترات
767.    پیک
768.    پیکریک اسید  
769.    تائورین
770.    تارتارات پتاسیم
771.    تارتارات پتاسیم آنتیمونی 0.5 آبه
772.    تارتارات پتاسیم آنتیمونی 3
773.    تارتارات سدیم
774.    تارتارات سدیم پتاسیم
775.    تارتارات سدیم پتاسیم
776.    تارتاریک اسید
777.    تانتالیم
778.    تترا اتوکسی پروپان
779.    تترا اتوکسی ژرمانیوم
780.    تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید
781.    تترا اتیل ارتو سیلیکات
782.    تترا ان بوتیل آمونیوم بروماید
783.    تترا ان بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات
784.    تترا بورات سدیم
785.    تترا پروپیلن آمونیوم هیدروکساید
786.    تترا سدیم دی فسفات
787.    تترا متیل بنزیدین
788.     تترا هپتیل آمونیوم بروماید

789.    تترا هیدروفوران
790.    تترا کلرید کربن
791.    تتراایزوپروپیل ارتو تیتانات
792.    تترامتیل آمونیوم هیدروکساید
793.    تتراکلرو اتیلن
794.    تتراکلرور تیتانیوم
795.    تتراکلرید طلا
796.    تتراکلرید کربن
797.    تتریپلکس 3
798.    تتریپلکس 5
799.    تتریپلکس پتاسیم
800.    تتریپلکس مولکولار اپلیکم
801.    ترایزول
802.    ترپوتنین   راپید کاستی آیکون
803.    ترت بوتانول
804.    ترت بوتیل الکل
805.    ترت بوتیل متیل اتر
806.    ترشیو بوتانول
807.    ترنس آزوبنزول
808.    تری اتانول آمین
809.    تری اتانول آمین
810.    تری اتیل آمین
811.    تری اتیل سیترات
812.    تری اتیلن دی آمین
813.    تری اتیلن گلایکول
814.    تری اتیلن گلایکول دی متا اکریلات
815.    تری اکسید آنتی موان
816.    تری اکسید بیسموت
817.    تری پتاسیم سیترات
818.    تری سدیم پلی فسفات
819.    تری سدیم سیترات
820.    تری سدیم سیترات
821.    تری سدیم فسفات
822.    تری سدیم فسفات
823.    تری فسفات پتاسیم
824.    تری فسفات سدیم
825.    تری فلورو استیک اسید
826.    تری فنیل فسفین
827.    تری متوکسی متیل سیلان
828.    تری متیل آمین
829.    تری کلرو اتیلن
830.    تری کلرو استیک اسید
831.    تری کلرو استیک اسید
832.    تری کلرو استیک اسید 1 کیلو مرک
833.    تری کلرو بنزن
834.    تری کلرید آنتیموان
835.    تری کلسیم فسفات
836.    تریپتوفان
837.    تریپسین
838.    تریپفان بلو
839.    تریتون  X100
840.    تریتون X114
841.    تریس HCL
842.    تریس بیس
843.    تریس گلایسین بافر
844.    تریس هِیدروکسی آمینومتان هیدروکلراید
845.    تریس هیدروکسی متیل آمینو متان
846.    تست پروکسیداز
847.    تلوریت پتاسیم
848.    تلوریوم
849.    تمد
850.    تنتور بنژوان
851.    تنگستات سدیم
852.    تنگستو سیلیسیک اسید
853.    توری نسوز
854.    تولوئن
855.    4 سولفونیک اسید سدیم سالت
856.    تولوئیدن بلو
857.    توکوفرول
858.    تویین 20
859.    تویین 60
860.    تویین 80
861.    تی ال سی سیلیکاژل دار
862.    تی تی سی فرمازان
863.    تیامین
864.    تیامین دی کلراید
865.    تیامین هیدروکلراید
866.    تیتان یلو
867.    تیتانیوم ایزو پروپوکساید
868.    تیتانیوم بوتوکساید
869.    یتانیوم تری کلراید
870.    تیترازول EDTA 0/01
871.    تیترازول EDTA مرک
872.    تیترازول آمونیم تیوسیانات
873.    تیترازول استاندارد پتاسیم
874.    تیترازول استاندارد سدیم
875.    تیترازول استاندارد مس
876.    تیترازول اسید نیتریک
877.    تیترازول اسید کلریدریک 1/  نرمال
878.    تیترازول اسید کلریدریک1/ اراک شیمی
879.    تیترازول اگزالیک اسید
880.    تیترازول باریم کلراید 0/1 نرمال
881.    تیترازول پتاسیم 1 نرمال
882.    تیترازول پتاسیم 1/ 0 نرمال
883.    تیترازول پتاسیم کلراید 3 مولار
884.    تیترازول پرمنگنات پتاس
885.    تیترازول تیو سولفات سدیم 0/1
886.    تیترازول تیوسولفات سدیم 0/01 نرمال
887.    تیترازول تیوسیانات آمونیم  1/ نرمال
888.    تیترازول سود 0/02نرمال
889.    تیترازول سود 01   
890.    تیترازول سود 1
891.    تیترازول سود 1نرمال
892.    تیترازول سولفوریک 0/1
893.    تیترازول سولفوریک 1
894.    تیترازول نیترات نقره 0/1
895.    تیترازول نیتریک اسید 1نرمال
896.    تیترازول هیپو سولفیت سدیم 0/1
897.    تیترازول کلریدریک 0/1
898.    تیترازول کلریدریک 1
899.    تیترازول کلریدریک یکصدم نرمال
900.    تیترازول ید  0/1
901.    تیترازولیوم کلراید
902.    تیروزین
903.    تیغ اسکالپر
904.    تیغ بیستوری 11
905.    تیغ بیستوری 22
906.    تیمول
907.    تیمول بلو سدیم سالت
908.    تیمول فتالئین
909.    تیمیدین
910.    تیو سمی کاربازاید
911.    تیو سولفات سدیم
912.    تیو سیانات آمونیوم
913.    تیو سیانات پتاسیم
914.    تیو سیانات سدیم
915.    تیو سیانید سدیم
916.    تیو گلی کولیک اسید
917.    تیواستامید
918.    تیوباربیتوریک اسید
919.    تیوره
920.    تیوسولفات سدیم
921.    تیوسولفات سدیم 5 آبه
922.    تیوسیانات آمونیم
923.    تیوسیانات پتاسیم
924.    تیوسیانات سدیم
925.    تیوفن
926.    تیوگلی کولیک اسید
927.    تیومرسال
928.    تیونیل کلراید
929.    جوش شیرین
930.    جیبرلیک اسید
931.    جیوه
932.    CHAPS
933.    CHAPSO
934.    دستکش لاتکس
935.    دستکش یکبار مصرف
936.    دو پروپانل
937.    دوپامین
938.    دوتریم اکساید
939.    دودکانول
940.    دوکوسات سدیم
941.    دوکوسات سدیم سالت
942.    دکا هیدرو نفتالین
943.    دکانتور 200
944.    دکانتور0 25
945.    دکانتور500
946.    دکستران
947.    دکستروز
948.    دکسترین
949.    دی آمونیوم اگزالات
950.    دی آمونیوم هیدروژن سیترات
951.    دی آمونیوم هیدروژن فسفات
952.    دی اتانول آمین
953.    دی اتیل آمین
954.    دی اتیل اتر
955.    دی اتیل اتر
956.    دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات
957.    دی اتیل دی تیو کاربامید
958.    دی اتیل مالئات
959.    دی اتیل متا تولوئیدن
960.    دی اتیلن تری آمین
961.    دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید
962.    دی اتیلن تری آمین پنتان استیک اسید
963.    دی اتیلن گلایکول
964.    دی اتیلن گلایکول دی متا اکریلات
965.    دی اتیلن گلایکول مونوبوتیل اتر
966.    دی استن الکل
967.    دی استیل مونوکسیم
968.    پالادیم کلراید

 

شیشه آلات Isolab

شرکت کیان آزما کشت آمادگی خود را جهت تامین کلیه اقلام و شیشه آلات مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و صنعتی محصول کمپانی های معتبر تولید کننده شیشه آلات آزمایشگاهی Isolab, Simax,… اعلام می‏دارد.


1.    انواع بالن ژوژه
2.    انواع ارلن
3.    انواع بشر
4.    انواع پی‌پت
5.    پی‌پت حبابدار
6.    استوانه مدرج
7.    بالن تقطیر
8.    ترمومترظروف نمونه‌برداری
9.    انواع بورت
10.    بورت اتوماتیک
11.    پوآر
12.    پلیت
13.    پی‌ست
14.    جالوله
15.    لوله‌آزمایش ساده و درب پیچدار
16.    دسیکاتور
17.    سری تقطیر
18.    تایمر
19.    بورت‌های دیجیتال
20.    پواربورت
21.    مخزن بورت
22.    قیف
23.    قطره‌چکان
24.    انواع کاغذ صافی با سایز و شماره‌های مختلف
25.    میله و پایه
26.    چراغ گاز
27.    ارلن خلاء
28.    بوته چینی
29.    کروزه
30.    انواع صافی
31.    انواع بریکس سنج
32.    بومه اسید
33.    بومه الکل
34.    لام و لامل
35.    دماسنج الکلی
36.    دماسنج جیوه ای
و ....

مصرفی پزشکی

شرکت کیان آزما کشت با استفاده از مسیرهای مستقیم وارداتی و حذف هزینه های جانبی، و تکیه بر امکانات داخلی کشور امکان تهیه بخش عمده‏ای از اقلام بهداشتی مورد استفاده در بیمارستان‏ها، مراکز درمانی، اوژانس، مطب، آزمایشگاه‏های ژنتیک، تشخیص طبی، پاتولوژی، خون، بافت شناسی، داروسازی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و ملکولی، شیمی و ... را دارد، از جمله:

 

پلاستیک آلات

شرکت کیان آزما کشت با استفاده از مسیرهای مستقیم وارداتی و حذف هزینه های جانبی امکان تهیه بخش عمده‏ای از اقلام پلاستیکی مورد استفاده در آزمایشگاه‏های ژنتیک، تشخیص طبی، داروسازی، پاتولوژی، خون، بافت شناسی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و ملکولی، شیمی و ... را دارد، از جمله:


لوله و درب لوله    
1    لوله گاما - 12*75 میلی متر-شفاف- کریستالی polystyrene    
2    لوله گاما - 12*75 میلی متر-مات- کریستالی polypropylene    
3    لوله گاما - 12*75 میلی متر-شفاف- کریستالی -حاوی درب    
4    لوله گاما - 12*75 میلی متر-مات -حاوی درب    
5    لوله همولیز-12*100میلی متر- شفاف- کریستالی polystyrene    
6    لوله همولیز-12*100میلی متر- مات- polypropylene    
7    لوله همولیز-12*100میلی متر- شفاف- کریستالی -حاوی درب    
8    لوله همولیز-12*100میلی متر- نیمه مات -حاوی درب    
9    لوله تخته-16*100میلی متر- شفاف کریستالی-polystyrene    
10    لوله تخته-16*100میلی متر- مات-polypropylene    
11    لوله تخته-16*100میلی متر- شفاف کریستالی-حاوی درب    
12    لوله تخته-16*100میلی متر- مات-حاوی درب    
13    لوله تخته-16*100میلی متر-با درب پیچ شونده-استریل polypropylene
14    لوله تخته-16*100میلی متر-با درب پیچ شونده-غیراستریل polypropylene
15    لوله فالکون ته مخرولی 10ml - استریل polypropylene    
16    لوله فالکون ته مخرولی 15ml - استریل polypropylene    
17    لوله فالکون ته مخرولی 15ml - استریل Single pack    
18    لوله فالکون ته مخرولی 50ml - استریل polypropylene    
19    لوله فالکون ته مخرولی 50ml -  پایه دار Stand- استریل polypropylene
20    لوله فالکون ته مخرولی 50ml - استریل Single pack    
21    کرایوتیوپ 1/8ml- استریل polypropylene    
22    کرایوتیوپ 5ml- استریل polypropylene    
23    درب لوله گاما 12*75 میلی متر در 4 رنگ polypropylene    
24    درب لوله گاما 12*100 میلی متر در 4 رنگ polypropylene    
25    درب لوله گاما 16*100 میلی متر در 4 رنگ polypropylene    
 

میکروتیوپ    
1    میکروتیوپ 0/2ml - Flat crop- درب تخت    
2    میکروتیوپ 0/2ml - Domed cap- درب محدب    
3    میکروتیوپ 0/5ml- دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی    
4    میکروتیوپ 1/5ml- دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی    
5    میکروتیوپ 2ml- دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی    
6    میکروتیوپ  5ml- دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی    
7    میکروتیوپ 7ml- دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی    

سرسمپلر    
1    سرسمپلر کریستالی مدرج کوتاه 0/1-10ul    
2    سرسمپلر کریستالی مدرج بلند 0/1-10ul    
3    سرسمپلر زرد مدل Eppendorf 5-200ul    
4    سرسمپلر زرد مدل Gilson 5-200ul    
5    سرسمپلر سفید مدل Eppendorf 5-200ul    
6    سرسمپلر سفید مخصوص سمپلر 8 و 12 کاناله  300ul - مدرج    
7    سرسمپلر سفید مدل آکسفورد 200ul    
8    سرسمپلر آبی-  مدل Eppendorf 100-1000ul    
9    سرسمپلر آبی-  مدل آکسفورد 100-1000ul    
10    سرسمپلر آبی100-1000ul    
11    سر سمپلر 5cc    
12    سر سمپلر 10cc    

رک    
1    رک مخصوص فالکون- (50 و 15) میلی لیتر -50 خانه- قابل اتوکلاو    
2    رک مخصوص فالکون- (50 و 15) میلی لیتر -20 خانه- قابل اتوکلاو    
3    رک مخصوص فالکون- (50 و 15) میلی لیتر -4 طرفه    
4    رک سر سمپلر آبی- 60 خانه- قابل اتوکلاو    
5    رک سر سمپلر زرد- 96 خانه- قابل اتوکلاو    
6    رک سر سمپلر کریستالی- 96 خانه- قابل اتوکلاو    
7    رک کرایو 1/8 میلی لیتر- با درب جداشونده- 81 خانه- قابل اتوکلاو    
8    رک کرایو 1/8 میلی لیتر- با درب لولایی و قفل ایمنی- 100 خانه- قابل اتوکلاودر 4 رنگ
9    رک کرایو 5 میلی لیتر- با درب جداشونده- 36 خانه- قابل اتوکلاو    
10    رک میکروتیوپ 0/2 میلی لیتر- با درب جداشونده- 96 خانه- قابل اتوکلاو
11    رک میکروتیوپ 0/2 میلی لیتر- با درب لولایی و قفل ایمنی- 163 خانه- قابل اتوکلاو در 5 رنگ
12    رک میکروتیوپ 0/5 میلی لیتر- 24 خانه- قابل اتوکلاو    
13    رک میکروتیوپ 0/5 میلی لیتر- با درب جداشونده- 98 خانه- قابل اتوکلاو
14    رک میکروتیوپ 0/5 میلی لیتر- با درب لولایی و قفل ایمنی- 98 خانه- قابل اتوکلاو در 5 رنگ
15    رک میکروتیوپ 1/5 میلی لیتر- 24 خانه- قابل اتوکلاو    
16    رک میکروتیوپ 1/5 میلی لیتر- با درب جداشونده- 72 خانه- قابل اتوکلاو
17    رک میکروتیوپ 1/5 میلی لیتر- با درب لولایی و قفل ایمنی- 98 خانه- قابل اتوکلاو در 5 رنگ
18    رک میکروتیوپ 2 میلی لیتر- با درب جداشونده- 72 خانه- قابل اتوکلاو    
19    رک میکروتیوپ 2 میلی لیتر- با درب جداشونده- 96 خانه- قابل اتوکلاو    
20    رک میکروتیوپ سه کاره (0/5-1/5-2 میلی لیتر)- با درب جداشونده- قابل اتوکلاو
21    رک میکروتیوپ دو طرفه(0/5-1/5 میلی لیتر)-60 خانه- قابل اتوکلاو    
22    رک میکروتیوپ دو طرفه(0/5-1/5 میلی لیتر)-96 خانه- قابل اتوکلاو    
23    رک لوله همولیز 12*100 میلی لیتر- 50 خانه Polystyrene    
24    رک لوله تخته 16*100 میلی لیتر- 50 خانه Polystyrene    
25    رک چند منظوره (12*75- 12*100- 16*100- فالکون) 50 خانه    

کاپ و کووت    
1    کاپ Hitachi-Mini- هیتاچی 1ml (مینیمم)    
2    کاپ Hitachi-Max- هیتاچی 3ml (ماکزیمم)    
3    کاپ RA-1000    
4    کاپ BT-2000    
5    کاپ BT-3000    
6    کاپ Cobasmira- در دو رنگ سفید و آبی    
7    کاپ Kone    
8    کاپ سدیم- پتاسیم CEAC    
9    کاپ Lyasis    
10    کاپ Mindray    
11    کاپ Perestige    
12    کاپ Selectra    
13    کاپ Sysmex    
14    کاپ Teco- دو حفره - جهت PT-PTT    
15    کاپ Teco- تک حفره - جهت PT-PTT    
16    کاپ استاگو- 4 حفره - جهت PT-PTT    
17    کووت 2 میلی لیتر- میکرو    
18    کووت 4 میلی لیتر- ماکرو    
19    کووت کوباس میرا    

لانست    
1    لانست آزمایشگاهی - فلزی    
2    لانست مخصوص دستگاه قند خون    
3    اتولانست مخصوص نوزاد    

پی پت    
1    پی پت پاستور پلاستیکی مدرج 1ml - استریل Single pack    
2    پی پت پاستور پلاستیکی مدرج 1ml - غیر استریل     
3    پی پت پاستور پلاستیکی مدرج 2ml - غیر استریل    
4    پی پت پاستور پلاستیکی مدرج 3ml - استریل Single pack    
5    پی پت پاستور پلاستیکی مدرج 3ml - غیر استریل    
6    پی پت سرولوژی - پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر - 1ml- Single pack    
7    پی پت سرولوژی - پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر - 2ml- Single pack    
8    پی پت سرولوژی - پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر - 5ml- Single pack    
9    پی پت سرولوژی - پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر - 10ml- Single pack
10    پی پت سرولوژی - پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر - 25ml- Single pack
11    پی پت سرولوژی - پلاستیکی مدرج حاوی فیلتر - 50ml- Single pack
12    پی پت فیلر (پی پت پر کن) چرخ دنده ای - 2ml    
13    پی پت فیلر (پی پت پر کن) چرخ دنده ای - 10ml    
14    پی پت فیلر (پی پت پر کن) چرخ دنده ای - 25ml    

پلیت    
1    پلیت 6 خانه - درب دار - استریل Single Pack    
2    پلیت 12 خانه - درب دار - استریل Single Pack    
3    پلیت 24 خانه - درب دار - استریل Single Pack    
4    پلیت 48 خانه - درب دار - استریل Single Pack    
5    پلیت الایزا - 96 خانه - ته صاف Flat - دربدار استریل Single pack    
6    پلیت الایزا - 96 خانه -U شکل - دربدار استریل Single pack    
7    پلیت الایزا - 96 خانه -V شکل - دربدار استریل Single pack    
8    پلیت الایزا - 96 خانه -U شکل - دربدار استریل - جداشدنی    
9    پلیت الایزا - 96 خانه -V شکل - دربدار استریل - جداشدنی    

آبسلانگ، برس، جعبه لام و گارو    
1    آبسلانگ چوبی - غیر استریل    
2    آبسلانگ چوبی - استریل - Single Pack    
3    آبسلانگ چوبی دو سر - غیر استریل    
4    برس سرویکال - مدل پارویی - استریل - Single Pack    
5    برس سرویکال - سیتوبراش - استریل - Single Pack    
6    کیت پاپ اسمیر (لامل- سیتوبراش- سرویکال براش)    
7    پد الکلی    
8    جعبه لام پلاستیکی - 100 خانه - به همراه قفل فلزی    
9    جعبه لام چوبی - 100 خانه - به همراه قفل فلزی    
10    جعبه لام چوبی - 50 خانه - به همراه قفل فلزی    
11    چسب تزریق    
12    قایقک Multi Chanel - مخصوص سمپلر 8 و 12 کاناله    
13    قایقک الایزا    
14    کاغذ لنز پاک کن مخصوص میکروسکوپ - 100 برگ    
15    لوپ میکروب شناسی دو طرفه 1 و 10 لاندا - استریل    
16    گارو خونگیری مخصوص اطفال - دارای قفل ایمنی    
17    گارو خونگیری مخصوص بزرگسال-  دارای قفل ایمنی    
18    تایمر دیجیتال 60 دقیقه - قابل تنظیم    
19    تایمر مکانیکی 60 دقیقه - قابل تنظیم    

سوآپ    
1    سوآپ پنبه غیر استریل    
2    سوآپ پنبه استریل Single Pack    
3    سوآپ Dacron استریل    
4    سوآپ Dacron داخل لوله استریل Single pack    

شیشه و سرامیک    
1    کروزه 30ml - سرامیک    
2    کروزه 40ml - سرامیک    
3    کروزه 50ml - سرامیک    
4    کروزه 100ml - سرامیک    
5    لوله هماتوکریت آبی غیر هپارینه - ویال 100 عددی    
6    لوله هماتوکریت قرمز هپارینه - ویال 100 عددی    

ارلن، بشر، بطری، مزور، قطره چکان و ...    
1    ارلن در پیچ دار 100ml-pp    
2    ارلن در پیچ دار 250ml-pp    
3    ارلن در پیچ دار 500ml-pp    
4    اسپاچول 150mm    
5    اسپاچول 180mm    
6    باریل شیر دار 5000ml-pp    
7    باریل شیر دار 10000ml-pp    
8    باریل شیر دار 20000ml-pp    
9    بالن ژوژه درب پیج دار 25ml-pp    
10    بالن ژوژه درب پیج دار 50ml-pp    
11    بالن ژوژه درب پیج دار 100ml-pp    
12    بالن ژوژه درب پیج دار 250ml-pp    
13    بالن ژوژه درب پیج دار 500ml-pp    
14    بالن ژوژه درب پیج دار 1000ml-pp    
15    بشر دسته دار 250ml-pp    
16    بشر دسته دار 500ml-pp    
17    بشر دسته دار 1000ml-pp    
18    بشر دسته دار 2000ml-pp    
19    بشر دسته دار 3000ml-pp    
20    بشر دسته دار 5000ml-pp    
21    بشر کوتاه 25ml-pp    
22    بشر کوتاه 50ml-pp    
23    بشر کوتاه 100ml-pp    
24    بشر کوتاه 250ml-pp    
25    بشر کوتاه 500ml-pp    
26    بشر کوتاه 1000ml-pp    
27    بشر کوتاه 2000ml-pp    
28    بشر کوتاه 3000ml-pp    
29    بشر کوتاه 5000ml-pp    
30    بطری 4 گوش شفاف 500ml-pp    
31    بطری 4 گوش شفاف 1000ml-pp    
32    بطری دهانه تنگ 5ml-HDPE    
33    بطری دهانه تنگ 10ml-HDPE    
34    بطری دهانه تنگ 15ml-HDPE    
35    بطری دهانه تنگ 30ml-HDPE    
36    بطری دهانه تنگ 60ml-HDPE    
37    بطری دهانه تنگ 125ml-HDPE    
38    بطری دهانه تنگ 250ml-HDPE    
39    بطری دهانه تنگ 500ml-HDPE    
40    بطری دهانه تنگ 1000ml-HDPE    
41    بطری دهانه گشاد 60ml-HDPE    
42    بطری دهانه گشاد 125ml-HDPE    
43    بطری دهانه گشاد 250ml-HDPE    
44    بطری دهانه گشاد 500ml-HDPE    
45    بطری دهانه گشاد 1000ml-HDPE    
46    بورت ساده 25ml-PVC    
47    بورت ساده 50ml-PVC    
48    پی ست 125ml    
49    پی ست 250ml    
50    پی ست 500ml    
51    پی ست 1000ml    
52    دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 100ml    
53    دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 250ml    
54    دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 500ml    
55    قطره چکان خروسکی 60ml-pp    
56    قطره چکان خروسکی 125ml-pp    
57    قیف بوخنر 70mm-pp    
58    قیف بوخنر 110mm-pp    
59    قیف ساده 50mm-pp    
60    قیف ساده 60mm-pp    
61    قیف ساده 75mm-pp    
62    قیف ساده 100mm-pp    
63    قیف ساده 150mm-pp    
64    گیره بورت تکی    
65    گیره بورت دوبل    
66    مزور 10mm-pp    
67    مزور 25mm-pp    
68    مزور 50mm-pp    
69    مزور 100mm-pp    
70    مزور 250mm-pp    
71    مزور 500mm-pp    
72    مزور 1000mm-pp    
73    مزور 2000mm-pp    
74    مزور مخروطی 12ml-pp    
75    مزور مخروطی 25ml-pp    
76    مزور مخروطی 50ml-pp    
77    مزور مخروطی 125ml-pp    
78    مزور مخروطی 200ml-pp    
79    میله و پایه بورت 225*150    
80    میله و پایه بورت 200*300    

اقلام یکبار مصرف مخصوص PCR- آلمان    
1    سرسمپلر کریستالی کوتاه- مدرج 0/1-10، لاندا بسته 1000 عددی     Non Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
2    سرسمپلر کریستالی بلند-  0/5-10، لاندا بسته 1000 عددی    Non Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
3    سرسمپلر زرد  مدرج 100-10، لاندا بسته 1000 عددی    Non Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
4    سرسمپلر آبی  مدرج 1000-100، لاندا بسته 500 عددی    Non Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
5    سر سمپلر فیلتردار 0/1-10، لاندا بسته 1000عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
6    سر سمپلر فیلتردار 0/5-10، لاندا بسته 1000عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
7    سر سمپلر فیلتردار 100-10، لاندا بسته 1000عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
8    سر سمپلر فیلتردار 1000-100، لاندا بسته 500عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
9    رک سر سمپلر فیلتر دار 10-0/1 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
10    رک سر سمپلر فیلتر دار 10-0/5 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
11    رک سر سمپلر فیلتر دار 100-10 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
12    رک سر سمپلر فیلتر دار 1000-100 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
13    رک سر سمپلر 10-0/1 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
14    رک سر سمپلر 10-0/5 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
15    رک سر سمپلر100-10 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
16    رک سر سمپلر1000-100 -لاندا 96 خانه    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
17    فلاسک کشت سلول - بدون فیلتر 25 سانتی متر مکعب    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
18    فلاسک کشت سلول - فیلتر دار 25 سانتی متر مکعب    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
19    فلاسک کشت سلول - بدون فیلتر 75 سانتی متر مکعب    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
20    فلاسک کشت سلول - فیلتر دار 75 سانتی متر مکعب    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
21    فلاسک کشت سلول - بدون فیلتر 150 سانتی متر مکعب    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
22    فلاسک کشت سلول - فیلتر دار 150 سانتی متر مکعب    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
23    فیلتر سر سرنگی - 0/22 میکرون    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
24    فیلتر سر سرنگی - 0/45 میکرون    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
25    لوله فالکون 15ml ته مخروطی تک استریل بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
26    لوله فالکون 50ml ته مخروطی تک استریل بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
27    میکروتیوپ 0/2ml-Thin Wall- جهت PCR بسته 1000 عددی flat cap    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
28    میکروتیوپ 0/2ml-Thin Wall- جهت PCR بسته 1000 عددی Domed cap    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
29    میکروتیوپ 0/5ml-Thin Wall- جهت PCR بسته 1000 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
30    میکروتیوپ 1/5ml-Thin Wall- جهت PCR بسته 500 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
31    میکروتیوپ 2ml-Thin Wall- جهت PCR بسته 500 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
32    میکروتیوپ 0/5ml- درب پیچ دار / پایه دار/ استریل بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
33    میکروتیوپ 1ml- درب پیچ دار / پایه دار/ استریل بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
34    میکروتیوپ 1/5ml- درب پیچ دار / پایه دار/ استریل بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
35    میکروتیوپ 2ml- درب پیچ دار / پایه دار/ استریل بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
36    میکروتیوپ 0/5ml فیلتردار (mini Spin Column) جهت PCR بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
37    میکروتیوپ 1/5ml فیلتردار (mini Spin Column) جهت PCR بسته 100 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
38    میکروتیوپ 0/2ml استریپ 8 تایی جهت PCR بسته 200 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable
39    میکروتیوپ 0/2ml استریپ 12 تایی جهت PCR بسته 200 عددی    Sterile/ Dnase-Rnase/ Pyrogene Free/ autoclaveable